Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://larissaleekfotografie.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Larissa Leek Fotografie. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Larissa Leek Fotografie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Larissa Leek Fotografie.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Larissa Leek Fotografie te mogen claimen of te veronderstellen.

Larissa Leek Fotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Larissa Leek Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://larissaleekfotografie.nl/ op deze pagina.

Privacybeleid

Alle foto's die te beschouwen zijn op deze website, zijn met toestemming van de betreffende zichtbare personen geplaatst. Daarnaast zitten op alle afbeeldingen auteursrechten. Het is dus niet toegestaan om, zonder toestemming, foto's van deze website over te nemen. Wilt u foto's overnemen of heeft u vragen met betrekking tot de privacy? U kunt contact opnemen via de aangegeven mogelijkheden.